Algemene Voorwaarden

Op alle diensten en offertes zijn onze  Algemene Voorwaarden  van toepassing. De algemene voorwaarden zijn hieronder uitgeschreven.
Klik hier voor een PDF versie.

 

Algemene voorwaarden

Geldend vanaf oktober 2016

Artikel 1: Definities

1.1 “GoedkoopVertaald.nl”: de eenmanszaak van I.Yalcin, KvK-nummer: 58781749 .

1.2 “Opdrachtgever”: iedere (rechts)persoon die met GoedkoopVertaald.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door GoedkoopVertaald.nl aangeboden diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GoedkoopVertaald.nl, voor de uitvoering waarvan GoedkoopVertaald.nl derden dient aan te trekken.

2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 GoedkoopVertaald.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

2.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden (gedeeltelijk) nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft GoedkoopVertaald.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien GoedkoopVertaald.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GoedkoopVertaald.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.9 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 3: Offerte, offertekosten en overeenkomst

3.1 In de offerte of in de overeenkomst wordt de opdracht kort omschreven en wordt indien van toepassing duidelijk aangegeven: doel, omvang, leveringstermijn, eisen van Opdrachtgever en de benodigde medewerking van Opdrachtgever.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen van GoedkoopVertaald.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3 GoedkoopVertaald.nl kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GoedkoopVertaald.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GoedkoopVertaald.nl anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht GoedkoopVertaald.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer het kennismakingsgesprek echter overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Voor een verslag van het gesprek geldt het gebruikelijke uurtarief.

3.7 De kosten van omvangrijke offertes en voorstellen kunnen in rekening worden gebracht. De daarin vervatte voorstellen mogen in dat geval gebruikt worden door Opdrachtgever, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van GoedkoopVertaald.nl en zijn ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd.

3.8 GoedkoopVertaald.nl is gerechtigd om gedurende de looptijd van de overeenkomst ook opdrachten aan te nemen van andere opdrachtgevers.

3.9 Opdrachtgever dient GoedkoopVertaald.nl na aanvaarding van de opdracht binnen 5 werkdagen na aanvaardingsdatum van de Opdracht een vooruitbetaling te doen van minimaal 25% (niet-studenten) of minimaal 50% (studenten) van het totale offertebedrag, op een door GoedkoopVertaald.nl aan te geven wijze. Wanneer er een vervolgopdracht plaatsvindt die geen onderdeel uitmaakt van de oorspronkelijke offerte of opdracht dan is GoedkoopVertaald.nl gerechtigd een aanvullende aanbetaling te vragen.

Artikel 4: Kwaliteit en uitvoering van de opdracht

4.1 GoedkoopVertaald.nl zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. GoedkoopVertaald.nl zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. GoedkoopVertaald.nl kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2 GoedkoopVertaald.nl heeft het recht (delen van) de opdracht te laten verrichten door derden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en middelen, waarvan GoedkoopVertaald.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GoedkoopVertaald.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GoedkoopVertaald.nl zijn verstrekt, heeft GoedkoopVertaald.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien de opdracht een te leveren tekst bevat, heeft de offerte betrekking op levering van de concepttekst en eenmaal een revisie op basis van feedback van Opdrachtgever. Meer revisies, zoals het verwerken van feedback van derden, zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen in artikel 3.

4.5 Revisies van geredigeerde of gecorrigeerde teksten, herschreven teksten en/of vertaalde teksten zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht overeenkomstig de bepalingen in artikel 3.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan GoedkoopVertaald.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

4.7 Mochten de werkzaamheden plaatsvinden op locatie bij Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie dan verzorgt deze kosteloos de benodigde faciliteiten, bijvoorbeeld computer, internet, werkplek en standaardkantoorartikelen.

4.8 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door GoedkoopVertaald.nl verstrekte diensten (in bijvoorbeeld .doc, .xls, .pdf en .zip-bestanden) kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

4.9 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is GoedkoopVertaald.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan.

Artikel 5: Opdrachtwijziging en extra werkzaamheden

5.1 GoedkoopVertaald.nl heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte die in overleg met of op verzoek van Opdrachtgever plaatsvinden. GoedkoopVertaald.nl heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, besprekingen en/of uitvoeringen, die plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever, in rekening te brengen.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GoedkoopVertaald.nl zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal GoedkoopVertaald.nl de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. GoedkoopVertaald.nl zal Opdrachtgever hiervan vooraf inlichten.

5.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal GoedkoopVertaald.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.6 In afwijking van lid 1 t/m 5 zal GoedkoopVertaald.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is GoedkoopVertaald.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GoedkoopVertaald.nl bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van GoedkoopVertaald.nl op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GoedkoopVertaald.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 6: Planning en voltooiing

6.1 Het moment waarop de benodigde werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, wordt in goed overleg en naar alle redelijkheid bepaald.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Indien GoedkoopVertaald.nl verwacht een termijn niet te zullen halen, zal GoedkoopVertaald.nl Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Honorarium, facturatie en incassokosten

7.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Eventuele reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend; door te berekenen reiskosten zijn 30 eurocent per kilometer of, bij reizen met het openbaar vervoer, de daadwerkelijk gemaakte kosten.

7.2 GoedkoopVertaald.nl heeft het recht de overige in verband met de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld onder 7.1 noodzakelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. GoedkoopVertaald.nl zorgt voor voldoende bewijs van deze kosten.

7.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. In geval van een overschrijding van meer dan 15% van het aantal vooraf begrote uren, wordt vooraf aan de overschrijding overlegd met Opdrachtgever. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GoedkoopVertaald.nl, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. GoedkoopVertaald.nl draagt zorg voor een duidelijke registratie van deze gemaakte uren en kosten.

7.4 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, doorbelastingen vanuit derden ten uitvoer van de dienstverlening, et cetera. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft GoedkoopVertaald.nl het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

7.5 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GoedkoopVertaald.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

7.6 Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GoedkoopVertaald.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van GoedkoopVertaald.nl en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens GoedkoopVertaald.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.10 Indien Opdrachtgever GoedkoopVertaald.nl niet of niet op tijd betaalt, zoals in lid 5 tot en met 9 is bepaald, is GoedkoopVertaald.nl gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten.

7.11 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien GoedkoopVertaald.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.12 Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan GoedkoopVertaald.nl betaling in termijnen verlangen.

7.13 De betalingsverplichting geldt ook als Opdrachtgever besluit de geleverde producten of diensten niet te gebruiken.

Artikel 8: Contractduur en opzeggen van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst tussen GoedkoopVertaald.nl en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kent een wederzijdse opzeggingstermijn van 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

8.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

8.4 GoedkoopVertaald.nl heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

a) Opdrachtgever in staat van faillissement of liquidatie is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, of bij een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zoals schuldsanering;

b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of na het sluiten van de overeenkomst GoedkoopVertaald.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

c) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GoedkoopVertaald.nl kan worden gevergd.

8.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GoedkoopVertaald.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GoedkoopVertaald.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.6 Indien GoedkoopVertaald.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.7 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is GoedkoopVertaald.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.8 Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is GoedkoopVertaald.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GoedkoopVertaald.nl, zal GoedkoopVertaald.nl in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GoedkoopVertaald.nl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GoedkoopVertaald.nl anders aangeeft.

8.10 Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Overmacht

9.1 GoedkoopVertaald.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en welke noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GoedkoopVertaald.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GoedkoopVertaald.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen en technische storingen in het bedrijf van GoedkoopVertaald.nl of van derden daaronder begrepen. GoedkoopVertaald.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GoedkoopVertaald.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 In geval van overmacht bij GoedkoopVertaald.nl zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan Opdrachtgever.

9.4 GoedkoopVertaald.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5 Voor zover GoedkoopVertaald.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GoedkoopVertaald.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1 Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij GoedkoopVertaald.nl.

10.2 GoedkoopVertaald.nl draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor deze volgens de opdracht werd geschreven. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

10.3 Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in lid 2 behoudt GoedkoopVertaald.nl haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

10.4 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van GoedkoopVertaald.nl krijgt, kan GoedkoopVertaald.nl op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

10.5 Alle door GoedkoopVertaald.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, checklists en adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van GoedkoopVertaald.nl openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door GoedkoopVertaald.nl en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met GoedkoopVertaald.nl.

10.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.

10.7 GoedkoopVertaald.nl behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart GoedkoopVertaald.nl voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte documenten, afbeeldingen of andere gegevens.

Artikel 11: Geheimhouding en promotie

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

11.2 GoedkoopVertaald.nl behoudt zich het recht voor de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze alsmede een korte omschrijving van de opdracht als zodanig openbaar te maken, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven hiervoor geen toestemming te verlenen.

Artikel 12: Garanties, onderzoek en reclames

12.1 De door GoedkoopVertaald.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GoedkoopVertaald.nl kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

12.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

12.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan door Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GoedkoopVertaald.nl, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GoedkoopVertaald.nl geen invloed op kan uitoefenen.

12.4 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan GoedkoopVertaald.nl te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan GoedkoopVertaald.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GoedkoopVertaald.nl in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient GoedkoopVertaald.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.5 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij GoedkoopVertaald.nl opdracht gegeven heeft.

12.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal GoedkoopVertaald.nl binnen redelijke termijn na de reclamatie zorg dragen voor vervanging of herstel daarvan. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan GoedkoopVertaald.nl te retourneren en het eigendom daarover aan GoedkoopVertaald.nl te verschaffen, tenzij anders overeengekomen.

12.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van GoedkoopVertaald.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

12.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien GoedkoopVertaald.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 GoedkoopVertaald.nl is gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de feitelijke inhoud van geleverde teksten en andere diensten op grond van huidige of toekomstige wetgeving. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht het geleverde te controleren op onjuistheden en onvolledigheden, alsmede het in overstemming zijn van het geleverde met gangbare regels in haar branche en daarbuiten, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

13.3 GoedkoopVertaald.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GoedkoopVertaald.nl is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4 GoedkoopVertaald.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GoedkoopVertaald.nl.

13.5 GoedkoopVertaald.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GoedkoopVertaald.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GoedkoopVertaald.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.6 GoedkoopVertaald.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade zoals het niet-behalen van het einddiploma of studieopdracht, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die GoedkoopVertaald.nl of Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst hebben ingeschakeld.

13.7 Voor het geval wordt geoordeeld dat GoedkoopVertaald.nl geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat GoedkoopVertaald.nl jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.8 Schade waarvoor GoedkoopVertaald.nl op grond van de voorgaande bepalingen aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van GoedkoopVertaald.nl, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

13.9 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door Opdrachtgever bij GoedkoopVertaald.nl schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

13.10 Opdrachtgever vrijwaart GoedkoopVertaald.nl ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

13.11 Opdrachtgever vrijwaart GoedkoopVertaald.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GoedkoopVertaald.nl toerekenbaar is. Indien GoedkoopVertaald.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden GoedkoopVertaald.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GoedkoopVertaald.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Kosten en schade aan de zijde van GoedkoopVertaald.nl en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13.12 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GoedkoopVertaald.nl gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van GoedkoopVertaald.nl daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GoedkoopVertaald.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen door te schikken of met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen door schikking of met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van GoedkoopVertaald.nl.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 Van toepassing is in eerste instantie de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met GoedkoopVertaald.nl. Bij wijzigingen van deze voorwaarden tussen start en eind van de overeenkomst geldt artikel 2.4 van deze voorwaarden.

15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.